คลินิกเทคโนโลยี

กลไกความร่วมมือในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือของสถาบันการศึกษา เพื่อถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร วิสาหกิจชุมน OTOP ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนสร้างวิทยากรประจำเครือข่ายในสถาบันการศึกษาที่จะเป็นทั้งผู้รับและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและท้องถ่ินนำไปใช้ประโยชน์
  2. เพื่อนำเทคโนโลยีไปพัฒนาในกระบวนการผลิตสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มและมีมาตรฐาน
  3. เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาไทย หรือการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้ในชุมชนและท้องถิ่น

แนวคิดคลิินิกเทคโนโลยี

สร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการคิดอย่างวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสร้างโอกาสให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนและการถ่ายทอดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ให้ิเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาอาชีพ

บทบาทคลินิกเทคโนโลยี

  1. ให้บริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจ
  2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยการฝึกอบรมในการสร้างวิทยากร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย
  3. ทำการวิจัยและพัฒนาต่อยอดร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาในท้องถ่ิน ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์

แผนงานคลินิกเทคโนโลยี

คลิินิกเทคโนโลยี มีแผนการดำเนินงาน 4 แผน ดังนี้

  1. การให้บริการคำปรึกษาและข้อมูล
  2. การเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
  4. การพัฒนาต่อยอด