เพื่อให้คลินิกเทคโนโลยีเป็นที่พีงชุมชนได้อย่างแท้จริง ควรมีการกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้

  1. ผู้บริหารของสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนรับผิดขอบคลินิกเทคโนโลยี ติดตามการดำเนินงานและหารือร่วมกันเป็นระยะ
  2. กำหนดนโยบายและปรับแผนงานเพื่อระดมทรัพยากรของสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดทำแผนงานร่วมกันไปในทิศทางที่สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน
  3. ส่งเสริมให้เกิดชมรมคลินิกเทคโนโลยีในสถาบันการศึกษาและในชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นทั้งผู้รับบริการถ่ายทอดและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  4. สร้างวิทยากรในสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องและหรือผู้นำชุมชน เพื่อสร้างตัวคูณเป็นการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  5. สร้างสัมพันธมิตรในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในท้องถิ่น เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฯลฯ
  6. หาแหล่งทุนและแนวร่วมอื่น ๆ จากภายนอกหน่วยงานที่มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในทำนองเดียวกันผลักดันให้โครงการคลินิกเทคโนโลยีเป็นโครงการระดับชาติ