คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายและให้ความรู้ในด้านการจัดการและการได้มาซึ่งเทคโนโลยี