วันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 คลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ.) นำโดย น.ส.ศศิธร คงทอง ผู้จัดการฯ และนายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี ผู้ประสานงานฯ พร้อมด้วย น.ส.ไพลิน เลิศคงยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การแปรรูบข้าวตัง” ภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้าน วท.) : เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ ปีที่ 2 ซึ่งมี อาจารย์อรอนงค์ สัตยารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. เป็นหัวหน้าโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ข้าวปลอดสารพิษ ม.3 บ้านคูหาใน ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

          กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จินตนา เจริญเนตรกุล อาจารย์ประจำสาขาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลศรีวิชัย วข.สงขลา มาเป็นวิทยากรการอบรมครั้งนี้ใช้วัตถุดิบของสมาชิกกลุ่ม อาทิ ข้าวหอมท่อน ข้าวสังข์หยด ทำเป็นข้าวตัง และสอนแต่งหน้าข้าวตังเป็นหน้าต่าง ๆ เช่น หน้าข้าวยำ หน้าเมี่ยง และหน้าธัญพืช เป็นต้น

         ผลผลิตที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ จะนำไปจัดจำหน่ายในงาน “เที่ยวสุขใจ Songkhla Travel      Fair 2017” ในวันที่ 7 – 10 กันยายน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


อาจารย์จินตนา เจริญเนตรกุล วิทยากร


ผู้เข้าร่วมอบรม


ขั้นตอนการรีดข้าวหุงสุก ก่อนจะนำไปตากเป็นข้าวตัง


การทำหน้าข้าวตัง หลังจากที่ได้ข้าวตังมาแล้ว


ตัวอย่างข้าวตังหน้าธัญพืช


หัวหน้าโครงการ วิทยากร เจ้าหน้าที่คลินิกฯ พร้อมผู้เข้าร่วมอบรม