พิมพ์
รายละเอียด: หมวด: ข่าวกิจกรรม คลินิก | ฮิต: 1542

        วันที่ 23 กันยายน 2560 คลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา /ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีฯ   น.ส.ศศิธร คงทอง ผู้จัดการฯ และ      นาย ธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี ผู้ประสานงานฯ พร้อมด้วย อาจารย์/นักวิจัย ม.อ. ที่ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 6 คน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ม.อ. วข.หาดใหญ่

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. วข.หาดใหญ่

3. ดร.เทวี มณีรัตน์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. วข.หาดใหญ่

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ แก้วทับทิม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. วข.ปัตตานี

5. ดร.ไมตรี แก้วทับทิม สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ. วข.ปัตตานี

6. รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.อ. วข.สุราษฎร์ธานี

 


ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่คลินิกฯ ม.อ. พร้อมด้วยอาจารย์/นักวิจัย ม.อ.

       เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 3 และเข้าชมนิทรรศการในงาน Thai Tech EXPO 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส.สป.วท.)


รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา/ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ.

      ช่วงแรก นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี ได้เปิดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2560       และการลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายถ่าย ทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษา  ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา /ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีฯ ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้   นอกจากนั้น นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้มอบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยกลไกลเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน   


รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ และ นางพูนทรัพย์ ชูแก้ว ประธานกลุ่ม ขึ้นรับโล่หมู่บ้านนวัตกรรม ประจำปี 2560

        ช่วงต่อมา เป็นการมอบโล่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2560  ซึ่งโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านโหนด นา เล วิถีวิทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.    ประวิทย์ โตวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ม.อ. หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย นางพูนทรัพย์   ชูแก้ว ประธานกลุ่มศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนดนาเล ได้รับโล่หมู่บ้านนวัตกรรม ประจำปี 2560  และร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Thai Tech EXPO 2017” ในครั้งนี้ด้วย

       ช่วงสุดท้าย การสรุปภาพรวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ โดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการ สส.สป.วท  และการบรรยายโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (STI for Coupon OTOP Upgrade) ของ สป.วท. โดย นางสุวิมล อินทะแสน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี