วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 คลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ.) นำโดย น.ส.ศศิธร คงทอง        ผู้จัดการฯ และนายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี ผู้ประสานงานฯ ลงพื้นที่สังเกตการณ์และติดตามการดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อการเตรียมวัตถุดิบที่มีคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย” ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกัทลี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ. วข.ปัตตานี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  

          ช่วงเช้า (กิจกรรมที่ 1) การออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบจากต้นกล้วย หัวข้อ “บูรณาการความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิสาหกิจชุมชนในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบจากต้นกล้วยเพื่อการแข่งขันในตลาดสินค้าหัตถกรรม” โดยมี ดร.กำธร เกิดทิพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร เป็นวิทยากร โดยให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกัทลีได้ฝึกทำชิ้นงานตามในทุกขั้นตอน และให้ออกแบบชิ้นงานเองคนละ 1 ชิ้นงาน

           และ ช่วงบ่าย (กิจกรรมที่ 2) การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการอบและเตรียมวัสดุกาบกล้วยและกระดาษจากต้นกล้วย หัวข้อ “บูรณาการองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่ชุมชนในการใช้พลังงาน” โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการให้แนวคิดแก่ผู้เข้าอบรมในการพึ่งตนเองด้านความมั่นคงทางพลังงานใช้ประโยชน์จากพลังงานแดดที่ธรรมชาติสร้างมา ช่วยให้ผู้เข้าอบรมทำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับเรื่องดี ๆ ต่อไป


ดร.กำธร เกิดทิพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร ขณะบรรยายเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์


ผู้เข้าร่วมอบรมทดลองออกแบบเป็นแผ่นรองจาน


ดร.สมพร ช่วยอารี ขณะบรรยายการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการอบและเตรียมวัสดุ


การทำหน้าข้าวตัง หลังจากที่ได้ข้าวตังมาแล้ว


ตัวอย่างข้าวตังหน้าธัญพืช


หัวหน้าโครงการ วิทยากร เจ้าหน้าที่คลินิกฯ พร้อมผู้เข้าร่วมอบรม