วันที่ 28 พฤจิกายน 2562 นางสาวศศิธร คงทอง ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ.) ร่วมเดินเดินทางพร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และคณะอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมร่วมกับ นางสาวดาวริน สุขเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) เพื่อหารือประเด็น Value Chain (VC) ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้บูรณาการนักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการของบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย (บพท) ประจำปี 2564 ณ สำนักงาน ศวภ.3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนขยายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 867191

 

         867190