ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

ลำดับที่

ชื่อ สาขาที่เชี่ยวชาญ
1. รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2. น.ส. มยุรา เหมสารา เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3. นางอำนวย บุญอินทร์ การแปรรูปกระจูก, ย้อมสีกระจูก
4. นายคำนึง นวลมณี เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกผักล้อยาง
5. นายพรชัย ศรีไพบูลย์ เทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
6. นายกิตติ เจดรังษี เทคโนโลยีฮาลาล
7. ธีระพงศ์ จันทรนิยม เทคโนโลยีปาล์มน้ำมัน
8. อ.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ไบโอแก็ส
9. รศ.กำพล ประทีปชัยกูร เทคโนโลยีไบโอดีเซล
10. ผศ.จันทิมา ชั่งสิริพร เทคโนโลยีการผลิตน้ำส้มควันไม้
11. ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ

เทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อเห็ดบนเมล็ดข้าวฟ่าง

แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 073-335130