เรียน  อาจารย์/นักวิจัย ผู้สนใจ

        ตามที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สส.สป.อว.) ร่วมกับ สถาบันไทย - เยอรมัน จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น
       ในการนี้ คลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ.) ในฐานะหน่วยงานเครือข่าย  ขอเชิญชวนมายัง อาจารย์/นักวิจัย ของ ม.อ. มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบันพัฒนาฝีมือ และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภาคใต้ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการในฐานะผู้พัฒนาต้นแบบเครื่องจักร ฯ ดังกล่าว โดยดำเนินการ
 1. เลือกกลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจได้ตามข้อมูลในไฟล์ “รายชื่อ ผปก+เครื่องจักร” ที่แนบ (ยกเว้นกลุ่มที่มีผู้พัฒนาแล้ว)  
 2. แจ้งชื่อกลุ่มผู้ประกอบการที่ท่านเลือก มายังคลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ. เพื่อปรับปรุงข้อมูลทาง email นี้  
 3. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มจาก link (shorturl.at/aTV46)  ซึ่งมีกรอบงบประมาณ 400,000 บาท (หากมากกว่ากรอบ ขอให้ชี้แจงเหตุผล ซึ่งคณะกรรมการของแหล่งทุนจะพิจารณาคัดเลือกต่อไป)
 4. กรอกข้อมูลในระบบ พร้อม upload ไฟล์ข้อเสนอโครงการที่จัดทำเรียบร้อยแล้ว ตาม link (shorturl.at/mCHT4) โดยเลือก “ผู้ให้ข้อมูล” เป็น ผู้พัฒนา ที่มีผู้ประกอบการพร้อมเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562

 Dowload click รายชื่อกลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

 

สอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่

 1.นางสาวศศิธร คงทอง ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ฯ และ หัวหน้าฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ฯ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

 โทร. 0-7428-6965 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2.นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี ฯ

 โทร. 0-7428-6943 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.