โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2558

- โครงการให้บริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
- โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานสำหรับครัวเรือนเกษตรกรเลี้ยงโคขุนจังหวัดสงขลา ปีที่ 2
- โครงการเทคโนโลยีปลูกพืชไม่ใช้ดินเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดฟางโดยใช้ฟางข้าวและทะลายปาล์ม
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารจากเห็ด
- โครงการแปรรูปผลผลิตผลไม้ท้องถิ่นไทยเพื่อเพิ่มมูลค่า ปี 2558 (เงาะ ลองกอง มังคุด ทุเรียน ส้มแขก ฯลฯ) (ความต้องการจาก อสวท.)

 

 โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2557

- โครงการให้บริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดฟางโดยใช้ทะลายปาล์มในสวนยางพารา และการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนแบบครบวงจร
- โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำหรับครัวเรือนเกษตรกรเลี้ยงโคขุนจังหวัดปัตตานี

 

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2556

- โครงการให้บริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี

- โครงการการฝึกอบรมกระบวนการผลิตน้ำสลัดเสริมผลไม้ สมุนไพร ตามสุขลักษณะการผลิตที่ดี GMP

 

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2555

- โครงการให้บริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี

- โครงการฝึกอบรมเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมอบให้ได้มาตรฐาน

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อเห็ดบนเมล็ดข้าวฟ่าง

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก

 

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2554

- โครงการฝึกอบรมเพาะเห็ดและแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลาดุกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

และการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดเพื่อการส่งออก

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน

- โครงการให้บริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี